Coaching

Det coachande samtalet har ett tydligt målfokus. Genom att hitta nya perspektiv, tydliggöra vad man vill, få insikt om styrkor och utvecklingsområde, vad som är viktigt och genomförbart samt hur vägen dit konkret ser ut finner man lösningar och kan göra medvetna val.

Det coachande samtalet kan som exempel:
1. ger strategier för att utveklas i yrkesrollen
2. bidra till att hitta balans mellan arbete och fritid
3. vara ett så kallat bollplank vid behov av en professionell samtalspartner

Coachande handledning i grupp eller individuellt

I coachande handledning ges råd, stöd med ett coachande förhållningssätt. Man jobbar med verktyg samt strategier för att på ett bättre sätt hantera både situationen och de egna reaktionerna. Fokus finns på att finna lösningar på de frågeställningar eller problem man har i det dagliga arbetet. Coachande handledningen har också till syfte att ta tillvara, tydliggöra och bygga vidare på den kompetens och erfarenheter som finns. Samtliga deltagare ges utrymme för individuell coachning.

Coaching vid karriärplanering

Syftet med coaching vid karriärplanering är att komma fram till hur medarbetares kompetens och erfarenhet ska användas på bästa sätt.

Det kan till exempel handla om att:
1. behålla nyckelpersoner eller specialkompetenser
2. utreda och skapa en handlingsplan för eventuella förändringar i arbetssituationen
3. klargöra individuella karriärvägar

Coaching i grupp

Gruppcoaching är ett utmärkt och effektivt verktyg att använda för att öka insikten om de styrkor och utvecklingsområden som medarbetarna som grupp har. För att finna metoder och arbetssätt, som gör att de når uppsatta mål och genomför sitt uppdrag med arbetsglädje och skapar resultat med hög kvalitet. En så kallad teamande insats.

 

anderbeck konsult